Verantwoordelijkheden

Printversie
Leerlingen zaken - Verantwoordelijkheden scholen

Scholen doen er alles aan om te zorgen voor goed onderwijs. Zij proberen leerlingen bovendien een veilige en prettige leeromgeving te bieden. Scholen spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van de doorstroom van en naar verschillende onderwijstypen en het ondersteunen van leerlingen bij de kwalificatieplicht.

In het basisonderwijs krijgen kinderen en hun ouders/verzorgers te horen welk niveau voortgezet onderwijs mogelijk is. Kinderen krijgen van de leerkracht en op open dagen informatie over het voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs worden leerlingen begeleid bij de profielkeuze en de doorstroom naar een vervolgopleiding.

De verzuimkaart

Het tijdig signaleren van verzuim en het voorkomen van schooluitval zijn belangrijke taken van scholen. Om hen hierbij te ondersteunen heeft Leerlingzaken de verzuimkaart ontwikkeld. Hierin worden de verantwoordelijkheden en taken van de school en Leerlingzaken nauwkeurig omschreven. Het gaat om hierbij om het signaleren, registreren, voorkomen en bestrijden van verzuim, absentie en te laat komen.

In de Leerplichtwet en RMC-wet zijn de taken voor scholen beschreven op het gebied van verlofaanvragen, in- en uitschrijvingen en andere (inspannings)verplichtingen.