Verantwoordelijkheden

Printversie
Leerlingen zaken - Verantwoordelijkheden scholen

Scholen doen er alles aan om te zorgen voor goed onderwijs. Zij proberen leerlingen bovendien een veilige en prettige leeromgeving te bieden. Scholen spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van de doorstroom van en naar verschillende onderwijstypen en het ondersteunen van leerlingen bij de kwalificatieplicht.

In het basisonderwijs krijgen kinderen en hun ouders/verzorgers te horen welk niveau voortgezet onderwijs mogelijk is. Kinderen krijgen van de leerkracht en op open dagen informatie over het voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs worden leerlingen begeleid bij de profielkeuze en de doorstroom naar een vervolgopleiding.

Methodisch Aanpak Schoolverzuim (MAS)

Schoolverzuim is vaak een signaal van achterliggende problematiek. En veelvuldig verzuim kan leiden tot voortijdig schoolverlaten. Alle reden om schoolverzuim serieus te nemen en aan te pakken. Dat begint met een adequaat verzuimbeleid op school door zorgvuldige registratie in een goed werkend registratiesysteem, gesprekken met jongere/ouders, waar nodig bespreking/afstemming in het ZAT en doorverwijzing naar hulpverlening.
Als dit niet voldoet en/of het verzuim blijft, doet school een verzuimmelding bij DUO. Scholen zijn wettelijk verplicht om verzuim te melden bij een ongeoorloofde afwezigheid van 16 uur in een periode van 4 weken. Dat mag echter ook eerder als de school zich zorgen maakt. Na de melding treedt de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) in werking. Meer informatie kunt u terugvinden in de folder over de MAS.

De verzuimkaart

Het tijdig signaleren van verzuim en het voorkomen van schooluitval zijn belangrijke taken van scholen. Om hen hierbij te ondersteunen heeft Leerlingzaken de verzuimkaart ontwikkeld. Hierin worden de verantwoordelijkheden en taken van de school en Leerlingzaken nauwkeurig omschreven. Het gaat om hierbij om het signaleren, registreren, voorkomen en bestrijden van verzuim, absentie en te laat komen.

In de Leerplichtwet en RMC-wet zijn de taken voor scholen beschreven op het gebied van verlofaanvragen, in- en uitschrijvingen en andere (inspannings)verplichtingen.