Leerplichtwet en RMC-wet

Printversie
Leerlingen zaken - Leerplichtwet en RMC-wet

Overal ter wereld vindt men het recht op onderwijs erg belangrijk. Veel landen hechten er zelfs zoveel waarde aan, dat ze de jeugd via een wet verplichten om naar school te gaan. Nederland is één van die landen. Leerplicht heeft dus alles te maken met het recht op onderwijs.

In ons land staan de rechten en plichten van ouders/verzorgers, leerlingen en schooldirecteuren precies aangegeven in de Leerplichtwet 1969. Deze wet is een rechtsmiddel, zodat alle jongeren in Nederland aan het onderwijs kunnen en zullen deelnemen.

Waarom een Leerplichtwet?

Om de kwaliteit van de maatschappij te waarborgen, zijn geschoolde mensen nodig. Daarom zijn kinderen van 5 tot 16 jaar leerplichtig. Zij gaan naar school om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, zijn verplicht om tot hun 18e onderwijs te volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Wat staat er zoal in de Leerplichtwet?

 • Het begin en einde van de leerplichtige leeftijd.
 • Het moment waarop een jongere niet langer onder de Leerplichtwet valt.
 • Op welke basis, al dan niet tijdelijk, vrijstelling en verlof verleend kan worden.
 • Taken van de consulent leerplicht/RMC.
 • Verplichtingen van de schooldirecteuren.
 • Verplichtingen van de ouders/verzorgers en leerlingen.

Voor de volledige versie van de Leerplichtwet kunt u kijken op wetten.overheid.nl en zoeken op de term leerplichtwet.

Wet op de Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC)

Met ingang van 2002 is naast de Leerplichtwet de RMC-wet van toepassing. Het doel van de RMC-wet is het voorkomen en terugdringen van het voortijdig schoolverlaten. Met andere woorden: de RMC-wet bevordert dat iedere jongere tot 23 jaar een startkwalificatie haalt.

Inhoud van de RMC-wet

De RMC-wetgeving is niet in een aparte wet vastgelegd. In de volgende wetten zijn een aantal artikelen opgenomen over voortijdig schoolverlaten en de RMC-functie:

 • Wet op het voortgezet onderwijs
 • Wet educatie en beroepsonderwijs
 • Wet op de expertise centra

De artikelen behandelen:

 • de definitie van een voortijdig schoolverlater;
 • de verplichtingen van een school voor het melden van verzuim en
 • voortijdige schoolverlaters;
 • de verplichting van de gemeente om afspraken te maken met scholen en het netwerk rondom voortijdig schoolverlaters. Ook moet de gemeente zorgen voor een regionaal netwerk van scholen, instellingen en organisaties. Ten slotte coördineert de gemeente meldingen van voortijdig schoolverlaten, registreert deze meldingen en verwijst door naar de onderwijs- en arbeidsmarkt.

Downloads