Consulent leerplicht/RMC

Printversie
Leerlingen zaken - Consulent Leerplicht

De jongere staat centraal in de handhaving van de RMC-wet. Maar wat doet de consulent leerplicht/RMC nou eigenlijk? Hij signaleert, verwijst, informeert en coördineert. Bekijk hieronder het uitgebreidere takenpakket van de consulent leerplicht/RMC. 

Verantwoordelijkheden van de consulent leerplicht/RMC

 • Voert het bestaande leerplicht- en RMC-beleid uit.
 • Houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet (ontvangt en beoordeelt meldingen, stelt schoolverzuim vast, analyseert en beoordeelt de oorzaken van het verzuim en komt met een oplossing op maat om het verzuim te stoppen).
 • Overlegt met diverse ketenpartners over de aanpak van het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Denk hierbij aan scholen, Centrum voor Jeugd en Gezin, GGD, Raad voor de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie.
 • Beoordeelt en besluit over vrijstellingen en verlofaanvragen.
 • Geeft voorlichting aan bijvoorbeeld jongeren, ouders/verzorgers, ketenpartners en werkgevers.
 • Werkt preventief en curatief op het gebied van schoolverzuim.
 • Signaleert en analyseert problematiek bij jongeren en verwijst naar de juiste hulpverlenende instantie.
 • Maakt ten behoeve van het netwerk rondom de jongere onderdeel uit van bestaande overlegstructuren en creëert daar waar nodig (tijdelijke) nieuwe structuren.
 • Maakt proces-verbaal op tegen leerlingen, ouders/verzorgers of directie van scholen en treedt dan op als getuige-deskundige bij het Kantongerecht. Dit doet de consulent in het kader van de functie van Buitengewoon Opsporingsambtenaar.
 • Neemt actief kennis van ontwikkelingen op het gebied van leerplicht, kwalificatieplicht en onderwijs.
 • Vertegenwoordigt Leerlingzaken in bezwaar- en beroepsprocedures.