Afspraken

Printversie
Leerlingen zaken - Verplichtingen, Verplichtingen

Schooldirecteuren, ouders/verzorgers en leerlingen hebben allemaal eigen verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat leerlingen naar school gaan.

Verplichtingen van schooldirecteuren

 • Meld ongeoorloofd schoolverzuim aan de consulent leerplicht/RMC.
 • Licht de consulent leerplicht/RMC in wanneer een leerling de school voortijdig verlaat.
 • Breng de consulent leerplicht/RMC binnen zeven op de hoogte van een in- of afschrijving.
 • Controleer of een leerling ergens anders wordt ingeschreven, voordat u de leerling van school verwijdert.
 • Licht de consulent leerplicht/RMC direct in wanneer u een leerling van school verwijdert.
 • Geef de consulent leerplicht/RMC alle inlichtingen die nodig zijn bij de uitvoering van zijn of haar taak.
 • Meld als een leerling langer dan vier weken thuiszit.

Verplichtingen van ouders/verzorgers

 • Zorg ervoor dat uw kind op een school staat ingeschreven.
 • Zie erop toe dat uw kind de school geregeld bezoekt en geen les of praktijktijd verzuimt. Vanaf 12 jaar is uw kind hier zelf medeverantwoordelijk voor.
 • Breng de school op de hoogte wanneer uw kind ziek is.
 • Vraag de schooldirecteur toestemming voor andere redenen van afwezigheid van uw kind.

Verplichtingen van leerlingen (12 jaar en ouder)

 • Bezoek de school geregeld en verzuim geen les of praktijktijd. Leerlingen kunnen persoonlijk aangesproken worden op ongeoorloofd schoolverzuim.
 • Breng zelf de school op de hoogte als je verhinderd bent om te komen (door ziekte of andere omstandigheden). Dit geldt voor leerlingen die zelfstandig wonen.

Wanneer niet aan de bovenstaande verplichtingen is voldaan, dan is er sprake van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Dit kan een proces-verbaal tot gevolg hebben.