Thuiszitters

Printversie

Het terugdringen van het aantal thuiszitters is een belangrijke doelstelling van passend onderwijs. Ieder kind dat thuiszit, is er namelijk één te veel. Van alle  betrokkenen mag dus worden verwacht dat ze zich maximaal en proactief inzetten om thuiszitten te voorkomen - en als het zich toch voordoet, zo snel mogelijk op te lossen.

De definitie van een thuiszitter is volgens Ingrado:

Een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht en die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht resp. vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs.

Het is van groot belang dat de (dreigende) thuiszitters in een zo vroegtijdig mogelijk stadium in beeld gebracht worden. Daarbij is samenwerking en een goede afstemming tussen alle  betrokkenen essentieel om de vaart erin te kunnen houden. Daarom is het van het grootste belang dat er vanuit de scholen direct een melding komt naar leerplicht, zodat we gezamenlijk ervoor  kunnen gaan zorgen dat we het thuiszitten kunnen terugdringen, maar nog liever voorkomen.

In de volgende gevallen is het raadzaam om contact op te nemen met de consulent leerplicht/rmc  Leerlingzaken of via het algemeen emailadres: leerlingzaken@regionoordveluwe.nl .

-        Een jongere zit langer thuis omdat hij op een plek wacht op een andere school

-        Een jongere zit thuis vanwege een behandeling/traject

-        Een jongere zit langdurig of met regelmaat thuis met ziekmelding.

-        Een jongere zit thuis omdat ouders en school van mening verschillen

-        Een jongere zit thuis omdat school handelingsverlegen is.