Plannen Passend Onderwijs

Printversie
Leerlingen zaken - passendonderwijs1-1

Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen een passende onderwijsplek geven aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Samenwerkingsverbanden in de regio

De huidige organisatie van passend onderwijs is ingewikkeld. Ook is niet altijd duidelijk waar geld voor extra ondersteuning naartoe gaat. Daarom gaan scholen per regio samenwerken om alle mogelijke soorten leerlingen een passende plek te bieden.

Niet elke gewone school hoeft alle kinderen op te vangen. Kan een school geen passend onderwijs geven? Dan zoeken de scholen binnen het samenwerkingsverband een school die dit wel biedt. Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspreken wie welke kinderen het beste onderwijs kan bieden.

Leraren en schoolleiders krijgen in het nieuwe stelsel een centrale rol. Zij staan dichtbij de leerlingen en weten welke behoeften ze hebben.

Financiering passend onderwijs

In het nieuwe stelsel schaft de overheid de leerlinggebonden financiering (rugzak) af. Het budget blijft wel helemaal beschikbaar, maar gaat voortaan rechtstreeks naar de samenwerkende scholen. Die zetten het geld zo doeltreffend mogelijk in.

Ondersteuningsplan samenwerkende scholen

De samenwerkende scholen leggen afspraken vast in een ondersteuningsplan. Dit doen ze minstens eens in de 4 jaar. In het ondersteuningsplan staat onder meer hoe de scholen:

  • het passend onderwijs in hun regio inrichten;
  • het geld voor extra ondersteuning besteden;
  • leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen;
  • ouders informeren.

Om ouders en leraren zeggenschap over het ondersteuningsplan te geven, krijgen de samenwerkingsverbanden een eigen medezeggenschapsraad. De Inspectie voor het Onderwijs betrekt het ondersteuningsplan bij het toezicht.

Meer weten over Passend Onderwijs?