Passend Onderwijs en gelijke behandeling

Printversie
Leerlingen zaken - passendonderwijs1-1

Op 18 februari 2014 start het College voor de Rechten van de Mens een campagne over passend onderwijs en gelijke behandeling. Met deze campagne vraagt het College aandacht voor de verhouding tussen passend onderwijs en gelijke behandeling. De campagne richt zich op zowel ouders als scholen.

Wat houdt Passend Onderwijs in?

Vanaf komend schooljaar (augustus 2014) geldt passend onderwijs voor alle basis- en middelbare scholen in Nederland. Passend onderwijs moet ertoe leiden dat leerlingen met een beperking niet langer thuis zitten, omdat een school hen weigert.

Als een leerling met een ondersteuningsbehoefte zich bij een school meldt is de school verantwoordelijk voor het plaatsen van de leerling. Als het niet kan op de school waar de leerling zich meldt moet het schoolbestuur zorgen voor passend onderwijs op een andere school.

Daarnaast wordt bij de invoering van passend onderwijs de leerlinggebonden financiering afgeschaft. In plaats daarvan krijgen scholen of samenwerkingsverbanden van scholen geld om de (extra) ondersteuning te regelen. Zij maken daar momenteel afspraken over.

Hoe zit het met gelijke behandeling?

Nu al hebben leerlingen met een beperking recht op extra ondersteuning om onderwijs te volgen op de school van hun keuze. Dit staat in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. De school moet onderzoeken of de leerling met behulp van een aanpassing op de school terecht kan of kan blijven.

Als dat zo is, moet de school die aanpassing ook bieden. Bijvoorbeeld extra begeleiding voor een leerling met autisme. Alleen als de aanpassing in redelijkheid niet van de school gevraagd kan worden, geldt het recht op extra ondersteuning niet. Deze verplichting blijft ook na de invoering van passend onderwijs bestaan.

Wat doet het College voor de Rechten van de Mens?

Het College beoordeelt in individuele gevallen of er spraken is van discriminatie. Leerlingen en hun ouders kunnen bij het College terecht met een discriminatieklacht en vragen over discriminatie. Bijvoorbeeld als een school de leerling met beperking weigert aan te nemen of geen geschikte aanpassing wil regelen.

Ook scholen en belangenorganisaties kunnen bij het College terecht.