Leerlingzaken Noord-Veluwe ís er voor de schooljeugd

Printversie
Leerlingen zaken - leerlingzaken-regio-noordveluwe-16

Dit jaar viert Leerlingzaken Noord-Veluwe haar 5-jarig jubileum. Sinds 1 november 2008 voert zij de Leerplichtwet uit voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. Met als doel dat zoveel mogelijk leerlingen de school verlaten met een diploma op zak. De nieuwe website www.leerlingzaken.regionoordveluwe.nl geeft veel informatie voor leerlingen, ouders en scholen.

Naast het terugdringen van schooluitval voert Leerlingzaken de Wet op de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) uit voor de gemeenten. Ook regelt Leerlingzaken het leerlingenvervoer voor de gemeenten Elburg, Harderwijk en Nunspeet.

Vijf jaar regionale samenwerking werpt haar vruchten af

De consulenten leerplicht/RMC volgen alle jongeren van 5 tot 23 jaar in hun schooltijd, tot zij in het bezit zijn van een startkwalificatie (diploma minimaal mbo-niveau 2, havo of vwo). Leerlingzaken ziet strikt toe op naleving van de regels. Handhaving en zorg gaan hierin samen. Als schoolverzuim ontstaat, door problemen op school of thuis, zal de consulent leerplicht/RMC overleggen met school of naar zorg verwijzen. De cijfers van het aantal voortijdig schoolverlaters in het afgelopen schooljaar laten een optimistisch beeld zien. Dit geeft aan dat de gezamenlijke inspanningen van Leerlingzaken en de scholen resultaat opleveren.

Jubileumbijeenkomst

Het lustrum is bij het Christelijk VMBO Harderwijk, locatie Spectrum, gevierd. Bestuurders, netwerkorganisaties en scholen werden hier feestelijk ontvangen. De leerlingen van Spectrum verzorgden het parkeren, de garderobe en de catering, de techniek en fotografie. Het thema was ‘passend onderwijs’: samen ervoor zorgen dat alle kinderen een plaatsje op school hebben en niemand tussen wal en schip valt. De heer Hoogendoorn, portefeuillehouder Welzijn en sociale aangelegenheden van Regio Noord-Veluwe en burgemeester van Oldebroek, benadrukte de goede samenwerking in de regio.

www.leerlingzaken.regionoordveluwe.nl

Op deze nieuwe website leerlingzaken.regionoordveluwe.nl  is veel informatie te vinden: onder andere over de verlof- en verzuimregels, de leerplichtwet, de startkwalificatie en over de mogelijkheden van leerlingenvervoer en vormen van ondersteuning en hulpverlening voor jongeren. De website van Leerlingzaken is een onderdeel van de website www.regionoordveluwe.nl.