Landelijke aftrap Ingrado project Verzuim 18+: We missen je

Printversie
Leerlingen zaken - we-missen-je

Ingrado, de landelijke brancheorganisatie voor Leerplicht en RMC, gaat het komende jaar extra aandacht besteden aan verzuim onder leerlingen van 18 jaar en ouder. Dat gebeurt in de vorm van het project Verzuim18+ We missen je. Doel is een duurzame beweging op gang te brengen die bijdraagt aan preventie van Verzuim 18+ en van voortijdig schoolverlaten.

Speerpunten van het project, dat onder leiding staat van Elly Pastoor, zijn deskundigheidsvergroting van de RMC-functie op het terrein van de preventie van Verzuim 18+ en de ontwikkeling van een MBO-instellingsgerichte aanpak.

Instellingsgerichte aanpak

Voor een succesvolle preventieve aanpak is samenwerking tussen MBO-instellingen, gemeenten en RMC-regio’s een belangrijke voorwaarde. Daarbij moet de vindplaats van de jongere, de MBO-instelling, het uitgangspunt vormen. Daar wordt het verzuim als eerste gesignaleerd. Het project streeft daarom naar regionale samenwerkingsagenda’s waarin de preventie van Verzuim 18+ vorm krijgt. Steeds met als doel kansen, voor de 18-plussers om de arbeidsmarkt te betreden met minimaal een startkwalificatie, te bevorderen.

Samen werken aan kansen

Om ervoor te zorgen dat de beoogde beweging in gang wordt gezet is ervoor gekozen om ketenpartners vanaf het begin te betrekken. Binnen het project denken daarom vertegenwoordigers van o.m. het ministerie van OCW, de VNG, de MBO Raad en medewerkers van de RMC-functie én MBO’s mee over de preventie van Verzuim 18+. Natuurlijk is, in een project dat zich richt op 18-plussers, ook het geluid van de jongeren van belang. Twee vertegenwoordigers van Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) gaan ervoor zorgen dat dit geluid niet wordt gemist.

Inventarisatie leerlingstromen

De basis voor het project wordt gevormd door de resultaten van een recente landelijke inventarisatie van leerlingstromen en verzuim MBO 18+. De bevindingen uit deze inventarisatie maken inzichtelijk hoe complex leerlingstromen zijn vanuit de regio(s) naar MBO-instellingen en wat dat betekent voor de aanpak van verzuim. Wilt u weten hoe de situatie in uw regio is? Kijk dan eens op verzuim.hotspotviewer.nl

We missen je

Het project Verzuim 18+ heeft een opvallend motto: We missen je. In de eerste plaats heeft dit betrekking op de jongere. Het is belangrijk dat zij merken dat er aandacht voor hen is en dat ze gemist worden als ze verzuimen. Verzuim kan een eerste signaal zijn voor voortijdige schooluitval. Zeker in het veranderende gemeentelijke landschap van de drie decentralisaties is het van groot belang dat jongeren zoveel mogelijk met minimaal een startkwalificatie de school verlaten. Want één ding is zeker: een voortijdig schoolverlater van 18+ zónder startkwalificatie en zónder werk wordt uiteindelijk wél een zorg van de gemeente.

Aandacht voor ál het verzuim

De landelijke aftrap vond 30 juni plaats in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Een toepasselijke locatie, zo bleek, want als er een roep duidelijk klonk tijdens de drukbezochte bijeenkomst dan was het wel om het verschil tussen 18- en 18+ binnen het MBO los te laten. Iedereen moet op dezelfde manier behandeld worden. Al het verzuim verdient aandacht. Gelijke monniken, gelijke kappen.

De eerste resultaten waren ook direct zichtbaar. De eerste groep staat klaar om te starten met de leergang voor RMC-coördinatoren. Een team RMC-consulenten heeft zich aangemeld voor de intervisie training. En met behulp van de hotspotviewer is voor een aantal regio’s al besproken wie er in die regio aanspreekpunt zou moeten zijn voor de MBO-instelling.

Wilt u de komende tijd op de hoogte blijven van de opbrengsten van het project? Dat kan via de website van Ingrado en via de Facebookpagina van het project.