FAQ

Printversie

Vragen over de bevoegdheden van scholen

Mag een leerling die langdurig ziek is worden uitgeschreven?

Nee. Een zieke leerling is op grond van artikel 11 van de leerplichtwet vrijgesteld van schoolbezoek. Mocht de leerling zo ziek zijn dat onderwijs op de huidige school niet langer mogelijk is, dan is de school verplicht om op een andere manier passend onderwijs te bieden.

Mag een school een leerling weigeren?

Een directeur mag namens het schoolbestuur een leerling weigeren. Daarvoor moeten gegronde redenen zijn. Een daartoe bevoegde instantie of instelling kan een leerling bijvoorbeeld verwijzen naar een vorm van speciaal onderwijs.

Wanneer mag een leerling worden uitgeschreven?

Dit kan alleen als een leerling op een andere school is ingeschreven, wanneer een vrijstelling van de inschrijvingsplicht is ontstaan of wanneer de leerling niet meer leerplichtig is. Een leerling die lange tijd verzuimt of na inschrijving niet op school verschijnt, mag dus niet worden uitgeschreven. Zo’n situatie moet echter wel bij Leerlingzaken worden gemeld.

Wie is er verantwoordelijk voor dat een leerling op een school wordt ingeschreven?

Ouders moeten hun kind inschrijven op een school en zorgen dat het die geregeld bezoekt. Schooldirecteuren zijn vervolgens verantwoordelijk voor de in- en afschrijving van leerlingen. Zij moeten dit volgens de leerplichtwet melden aan burgemeester en wethouders. Dit moet binnen zeven dagen. In deze regio kan dit bij Leerlingzaken. Meer over de verantwoordelijkheden

Vragen over leerplicht

Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig?

De echte leerplicht begint op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat een kind vijf jaar is geworden. Een kind dat bijvoorbeeld op 10 oktober zijn vijfde verjaardag heeft gevierd, wordt op de eerste schooldag van de maand november leerplichtig. Meestal gaan kinderen echter al vanaf hun vierde jaar naar school. Ben jij leerplichtig?

Wanneer eindigt de leerplicht?

De leerplicht eindigt aan het einde van een schooljaar waarin een leerling zestien jaar is geworden of aan het einde van het twaalfde schooljaar. Heb je al wel een startkwalificatie?

Wat gebeurt er als de leerplichtperiode voorbij is?

Jongeren krijgen daarna te maken met de kwalificatieplicht. Dit betekent dat ze moeten werken aan het behalen van een zogenaamde startkwalificatie. Hieronder vallen een mbo2, een havo en een vwo-diploma.

Wat is vervangende leerplicht?

In sommige gevallen is er voor jongeren vanaf veertien jaar een alternatief leertraject mogelijk. Leerlingzaken moet dan eerst in samenspraak met het bevoegd gezag van de school tot de conclusie zijn gekomen dat de leerling daadwerkelijk niet in staat is om volledig dagonderwijs te volgen.

Vragen over vrijstelling en verlof

Hoe vraag ik verlof / vrijstelling aan?

De formulieren voor de aanvraag van verlof of vrijstelling vind je onder downloads

Ik zoek de verzuimkaart

Leerlingzaken heeft voor alle scholen in de regio een verzuimkaart ontwikkeld. In deze kaart wordt beschreven welke soorten verzuim er zijn en hoe een school moet handelen bij de verschillende soorten verzuim en verlof. Direct naar de verzuimkaart

Wanneer mag een leerling thuisblijven van school?

Bij ziekte, schoolsluiting en de vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Ook kent de leerplichtwet vrijstelling wegens andere gewichtige omstandigheden en zijn de regels voor extra vakantieverlof duidelijk geregeld. Meer over verzuim en verlof.